HomeGameBoy Advance (GBA)Alienators: Evolution Continues Cheats & Tips

Alienators: Evolution Continues (GameBoy Advance (GBA)) Cheats & Tips

Your guide for cheat codes, tips, hacks and walkthroughs

Level passwords

2

MDKMZKCC

3

BHSZSKTC

4

ZKTSHKMC

5

JLPFDKHB

6

HMDBRKCB

7

GLDKLKZB

8

GLPKLKRB

9

GLDJBKKF

10

GLPJBKFF

11

GLDKBKZF

12

GLPKBKRF

13

GLDJLKHD