HomeGameBoy Advance (GBA)Star Wars: Jedi Power Battles Cheats & Tips

Star Wars: Jedi Power Battles (GameBoy Advance (GBA)) Cheats & Tips

Your guide for cheat codes, tips, hacks and walkthroughs

Level passwords

Level

Obi-Wan Qui Gon Mace Windu Darth Maul

2

WDJ3B6F VHS3BFG VC1LCGF VCJ0D2J

3

XDJ3BFG VMN3BFG VCJCC6F VCJ0G*J

4

FDJ3BFG VRL3BFG VC1CCFG VCJ0JKK

5

GBJ3BPF VWL3BFG VCJDCPG VCJ0LTK

6

0BJ3B6F V0L3BYG VC1DCYG VCJ0N2K

7

V4N3BFH VCJPCFH VCJ0Q1K

8

V8N3BPH VC1FCFH VCJ0SFK

9

VCP3BYH VCJGCPH VCJ0VPK

10

VHR3BFJ VC1GCYH VCJ0XYK